GDPR - Mikro DTP s.r.o. Plzeň

Přejít na obsah
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů
Informace ke zpracování osobních dat

Mikro DTP s.r.o. se sídlem Hřbitovní 24, 31200 Plzeň, IČ 28867921 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.
Upozorňujeme, že firma Mikro DTP s.r.o. shromažďuje firemní údaje: název firmy, IČ, DIČ, adresu firmy, firemní e-mailovou adresu, firemní telefon a jméno majitele, jednatele nebo pověřené kontaktní osoby. Nabízíme pouze velkoobchodní prodej a námi nabízené produkty nejsou určeny pro spotřebitele.

Zabezpečení Vašich osobních dat
Mikro DTP s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace
Vaším právem je požádat Mikro DTP s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email vladimir.belohuby@mikrodtp.cz nebo na sídlo naší společnosti:
Mikro DTP s.r.o.
Hřbitovní 24
31200 Plzeň

Webové stránky - soubory protokolů
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:
·         Vaše IP Adresa
·         Otevíraná stránka našeho webu
·         Kód odpovědi http
·         Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email
V případě, že máte zájem od Mikro DTP s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Mikro DTP s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Mikro DTP s.r.o.  nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů
Podívejte se jak Mikro DTP s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.
Kategorie:  Obchod

Poptávkový  formulář nebo poptávka e-mailem

Údaje  byly získány od jiného subjektu Ne  Záznam  obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní  titul: Oprávněný  zájem  Osobní  údaje Adresa  (živnosti) (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (živnosti) (Osobní údaj),  Email (živnosti) (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj),  Příjmení (Osobní údaj)  
Účel  zpracování:  nabídky pro firmy a živnosti, zboží a služby nenabízíme spotřebitelům  Doba  zpracování 10  let

Prodej  zboží

Údaje  byly získány od jiného subjektu Ne  Záznam  obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní  titul: Plnění  smlouvy  Osobní  údaje Adresa  (živnosti) (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (živnosti) (Osobní údaj),  Dodací adresa (živnosti) (Osobní údaj), Email (živnosti) (Osobní  údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon  fyzické osoby (živnosti) (Osobní údaj)  
Účel  zpracování: vyřízení  a dodávka zboží pro firmy nebo živnosti, neprodáváme zboží ani nenabízíme služby  spotřebitelům, u firem evidujeme pouze jméno a příjmení pověřeného zaměstanance  firmy, ostatní údaje jsou jen firemní  Doba  zpracování 10  let  
Zpracovatelé: Účetní  Příjemci: PPL

objednávka  z e-shopu

Údaje  byly získány od jiného subjektu Ne  Záznam  obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní  titul: Plnění  smlouvy  Osobní  údaje Adresa  (živnosti) (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (živnosti) (Osobní údaj),  Dodací adresa (živnosti) (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj),  Příjmení (Osobní údaj), Telefon fyzické osoby (živnosti) (Osobní  údaj)  
Účel  zpracování: vyřízení  a dodávka zboží pro firmy nebo živnosti, neprodáváme zboží ani nenabízíme služby  spotřebitelům, u firem evidujeme pouze jméno a příjmení pověřeného zaměstanance  firmy, ostatní údaje jsou jen firemní  Doba  zpracování 10  let  
Zpracovatelé: Účetní  Příjemci: PPL


Předávání osobních údajů do třetích zemí
K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochany osobních údajů proběhla dne středa 2. května 2018.ních údajů proběhla dne  středa  2. května 2018.
Mikro DTP s.r.o.
Hřbitovní 24
312 00 Plzeň
Tel.: +420 776 777 966
po-pá 8.10-14.30(16) h.
etikety@mikrodtp.cz
Návrat na obsah